Buitenlandse akten en vonnissen

 

Om melding te maken van een buitenlandse akte van burgerlijke stand en/of van een vonnis (huwelijksakte, geboorteakte, akte van naamsverandering, vonnis van scheiding, …) met het oog op zijn registratie in het Rijksregister, gelieve een afspraak te maken via het plateform Irisbox.
 

Voor te leggen documenten
  • Identiteitsbewijs
  • Originele, recente en, in voorkomend geval, gelegaliseerde akte en/of vonnis (https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten)
  • Vertaling van het originele document door een beëdigd vertaler indien het document niet is opgesteld in het Frans of in het Nederlands
  • Voor scheidingen uitgesproken in Europese landen, het getuigschrift zoals voorzien in artikel 39 van Verordening (EG) nr. 2201/ 2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000. Dit getuigschrift wordt afgeleverd door de rechterlijke instantie of bevoegde autoriteit van de betrokken Lidstaat.

 

Deze lijst is niet exhaustief. Ze varieert afhankelijk van de bijzondere situatie van de personen.

Kostprijs van de procedure

Er wordt een belasting van 65€ geheven op elke aanvraag tot rechtzetting van de gegevens in het rijksregister omwille van een buitenlandse akte of een buitenlandse beslissing van verandering van naam, voornaam, geboorteplaats of geboortedatum.

Reglement: Belasting op de samenstelling van administratieve dossiers

Afdrukken