Belasting op de onbebouwde, verwaarloosde percelen die gelegen zijn langs de openbare weg en op de, uit hun aard, onafgewerkte onroerende goederen

Afdrukken