Vorstse Burgerraad

Een nieuw project voor burgerparticipatie-democratie in Vorst! Op 19 april 2021 heeft de Gemeenteraad de oprichting van een Vorstse Burgerraad goedgekeurd.

 

Nieuws van de Vorstse Burgerraad:

 

 • Het volgende thema waarop de Vorstse Burgerraad zal werken werd tijdens de Gemeenteraad van juni 2022 vastgelegd. Drie thema's werden voorgesteld door de Burgerraad en het gekozen thema is "Hoe de netheid verbeteren voor een gezelligere gemeente?". 
  De Burgerraad is in september 2022 over dit derde thema beginnen werken en zal eind november 2022 nieuwe aanbevelingen voorleggen. 
  Ontdek hier de briefingnota betreffende dit derde thema. 
 • De gemeente heeft de adviezen en aanbevelingen van de burgerraad over het eerste thema “Welke oplossingen kunnen we bieden voor openbare ruimtes in Vorst tegen de klimaatveranderingen waar we allen op de ene of andere manier mee te maken krijgen?” zorgvuldig geanalyseerd.Ze heeft gemotiveerd op welke wijze al dan niet rekening kan worden gehouden met deze adviezen en aanbevelingen.
  Gedetailleerde analyse voor elke aanbevelingen (pdf)

 

 • In de derde en laatste bijeenkomst rond het tweede thema - Veiligheid: hoe kunnen we het veiligheidsgevoel in de openbare ruimte verbeteren, zowel op het vlak van verkeer als persoonlijk?” werden de adviezen uiteindelijk uitgewerkt. Tijdens de zitting van de Gemeenteraad van 19 april heeft een delegatie van de Vorstse Burgerraad hun adviezen en aanbevelingen gepresenteerd. Ontdek hier de adviezen en aanbevelingen van de Vorstse Burgerraad rond het tweede thema. 

 

 • Het volgende onderwerp dat de Burgerraad zal bespreken, werd tijdens de gemeenteraadszitting van december 2021 vastgelegd. Van de drie door de Burgerraad voorgestelde thema’s werd het thema “Veiligheid: hoe kunnen we het veiligheidsgevoel in de openbare ruimte verbeteren, zowel op het vlak van verkeer als persoonlijk?” uitgekozen.  De Burgerraad heeft de werkzaamheden met betrekking tot dit tweede thema in februari aangevat en zal in het voorjaar met nieuwe aanbevelingen naar buiten komen. Ontdek hier de briefingnota rond het tweede thema.

 

 

 1. Tijdens de zitting van de Gemeenteraad van 21 december heeft een delegatie van de Vorstse Burgerraad hun adviezen en aanbevelingen gepresenteerd naar aanleiding van hun werkzaamheden rond het thema lokale acties ten aanzien van de klimaatverandering.

Klik op deze YouTube link om de sessie virtueel bij te wonen.

 


Zo wil de gemeente haar inwoners nauwer betrekken bij de uitstippeling van het gemeentelijk beleid.

Dit gemeentereglement regelt de oprichting en de werking van de Vorstse Burgerraad.

37 Vorstenaren zullen er hun mening kunnen geven en concrete aanbevelingen doen om het welzijn van alle inwoners van de gemeente te verbeteren.

Loting

In mei ontvingen 3.000 willekeurig gekozen Vorstenaren van 16 jaar en ouder een brief waarin zij werden uitgenodigd om zich vrijwillig aan te melden voor de loting van de leden van de toekomstige Burgerraad.

In juni worden uit degenen die belangstelling hebben getoond, 35 personen geloot voor deelname aan de Vorstse Burgerraad.

Met de bijstand van een in burgerparticipatie gespecialiseerd adviesbureau werden selectiecriteria vastgesteld, om te streven naar een maximale vertegenwoordiging van de diversiteit van de bevolking.

Twee personen werden ‘gerekruteerd’ in samenspraak met de Sociale Coördinatie van het OCMW om ook de deelname te verzekeren van burgers die zelden inspraak krijgen (in het bijzonder mensen in een precaire levenssituatie).

De 37 leden van de Burgerraad hebben in september voor het eerst vergaderd. Hun werkzaamheden zullen tot 2022 duren.

Aanbevelingen over thema’s van algemeen belang

Zij zullen werken rond drie thema’s die een concrete impact hebben op het dagelijkse leven van de Vorstenaren. Het eerste thema is de klimaatverandering en de acties die op lokaal niveau kunnen worden ondernomen, en wordt voorgedragen door de gemeenteraad. De twee volgende zullen in overleg met de leden van de Burgerraad worden bepaald.

Er zal drie dagen rond elk thema worden gewerkt.

De gemeente verbindt zich ertoe rekening te houden met de aanbevelingen die de Burgerraad uitbrengt (of zo nodig uit te leggen waarom ze het voor sommige niet doet) binnen een termijn van zes maanden na de bekendmaking.

www.1190.co: een website gewijd aan de Burgerraad

Een website die gewijd is aan de Vorstse Burgerraad: www.1190.co
Jullie kunnen er de werkzaamheden van de Burgerraad volgen, de voorbereidende nota’s en de verslagen van de Raad raadplegen en jullie opmerkingen en suggesties kenbaar maken.

 


 

Afdrukken