Sensibilisering van de burgers

De Gemeente Vorst heeft verschillende projecten opgestart om haar burgers te informeren, te sensibiliseren en te verzamelen rond duurzaam waterbeheer. Het water stroomt van bovenaan het stroomgebied naar de onderkant van het dal en iedere druppel die stroomopwaarts wordt tegengehouden, zal er eentje minder zijn onderaan... het opstarten en vervolgens verstevigen van de solidariteit in het stroomgebied is van essentieel belang.

Een solidair stroomgebied (sinds 2013)

In de nasleep van het Waterfeest hebben deze burgers besloten hun banden te versterken en hun gezamenlijke zoektocht over dit solidaire stroomgebied in samenwerking met de Gemeente Vorst en de Staten Generaal van het Water in Brussel te verdiepen.  

Op 18 maart 2014 en 18 juni 2015 vonden er twee rondetafelgesprekken plaats. 

Er worden momenteel verschillende brochures over de vroegere beken uitgewerkt:

  • De Vossegatbeek en de Zandbeek
  • De Geleisbeek en de Vleesgracht
  • De Koolhofbeek en de IJsbakbeek
  • De Leybeek en de bron van de Calvaire

 

 

Het Waterfeest (juni 2013)


Het jaar 2013 werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties uitgeroepen tot "Internationaal Jaar van Samenwerking op het gebied van water", wat een bijkomend voorwendsel bood om de talrijke Vorstse burgers die betrokken zijn bij het duurzame waterbeheer uit te nodigen om elkaar te ontmoeten en hun onderzoeken en ideeën met elkaar te delen.

Want ook al wenst de Gemeente Vorst de beginselen van een duurzaam en geïntegreerd waterbeheer toe te passen via zijn gemeenteplan, vormt de participatie en de verbintenis van de burgers een luik dat moeilijker te vatten is. Gelukkig tonen steeds meer Vorstenaren hun belangstelling en hun verlangen om deze hulpbron veilig te stellen en concrete acties uit te voeren om bij te dragen tot een solidariteit in het stroombekken en een duurzamer en verantwoordelijker beheer van het water en van de stedelijke afvloeiingsstromen.

Door een themadag over water te organiseren, was het mogelijk om tegelijk tegemoet te komen aan een huidige vraag van de bewoners, hen informatie te verstrekken maar het was ook en vooral de gelegenheid om samen te komen en van gedachten te wisselen.

De bewoners die met overstromingen te kampen hadden, zijn informatie komen zoeken en met andere bewoners, die duurzame acties wensen uit te voeren, komen spreken, en nog andere bewoners zijn inlichtingen komen inwinnen, van gedachten komen wisselen of hun mening komen uiten dankzij een creatieve en speelse benadering. 

Dit evenement, bedoeld om de reeds bestaande "stroomgebiedsolidariteit" op het Vorstse grondgebied te verstevigen en het delen en een alternatieve benadering van het water in de stadsomgeving te bevorderen, heeft talrijke geëngageerde burgers bijeengebracht rond het thema 'duurzaam waterbeheer': de Geschiedeniskring van Vorst, de duurzame wijken Neptunus, Messidor en Wiels, de wijkcomités Bervoets, Van Volxem-Keerkringen-Delta, Neerstalle-Fuchsia-Kersbeek en "Stop Inondations" en de Staten Generaal van het Water in Brussel hebben er hun onderzoeken en de lopende acties getoond.  

 

De Lente van de Duurzame Ontwikkeling 2012

Sinds meerdere jaren organiseert de Gemeente Vorst gedurende vier weken een reeks activiteiten rond verschillende thema's in verband met duurzame ontwikkeling. 

Tijdens de LDO van 2012 werd van 9 tot 15 april een week gewijd aan het thema water, wat zich uitte in verschillende reeksen activiteiten: tentoonstellingen, workshops, wandeling, filmvertoningen en lezingen.

 

BRASS, het cultureel centrum van de Gemeente Vorst, vanwege zijn geschiedenis en ligging een zeer symbolische plek, werd gekozen als locatie voor een groot gedeelte van de activiteiten. In dit voormalige gebouw van de brouwerijen Wielemans bood de machinezaal de hele week onderdak aan de tentoonstellingen en workshops. 

Historisch gezien had de vestiging van dit soort nijverheid onderaan de vallei tot doel de grondwaterlagen te gebruiken voor de vervaardiging van de producten.

 

De tentoonstellingen hadden tot doel het publiek in staat te stellen ruchtbaarheid te geven aan het project « Aan de bronnen van Sint-Antonius », zijn blik op de noord-zuidverhoudingen te verbreden dankzij de fototentoonstelling « Troubled Water » of nog te kunnen interageren via het gebruik van de site « waterwheel ».

 

Troubled Waters is een initiatief van Dieter Telemans, GREEN Belgium en PROTOS, twee organisaties die gespecialiseerd zijn in de ontwikkeling van lesprogramma's rond de problematieken inzake leefmilieu en water. Dit project omvat een fototentoonstelling, een fotoboek, de oprichting van een Jongerenforum rond water in de Senaat en een pedagogisch dossier voor scholen.

De site Waterwheel werd op 22 augustus 2011 gelanceerd op initiatief van Suzon Fuks. Het gaat om een onlineruimte waar men kan interageren, ideeën uitwisselen, performances uitvoeren, presentaties geven en debatteren over het thema 'water'. Ze stimuleert de creativiteit, samenwerking en interculturele en intergenerationele uitwisselingen.

Ook werd er dankzij beeldend kunstenaar Anne Mortiaux een reeks workshops georganiseerd. De doelstelling van de workshops bestond erin te werken rond het denkbeeld van water in de stad, van water in Vorst, via tekeningen, schetsen, schilderingen, het ontwerp van watermachines, het maken van modellen van waterafvoerbuizen en de verwezenlijking van een gigantisch watercircuit in een denkbeeldige stad.

Een andere doelstelling bestond erin vorm te geven aan de plekken waar geleefd wordt, de waterpunten, de regenwateropvangsystemen, de kanaalomleidingen, het « zichtbare water » onderaan het stroomgebied en een nieuwe aanwezigheid van water in de wijk en in het dagelijkse leven uit te vinden op basis van klei, verf, houtskool, inkt, gerecycleerde voorwerpen, foto's, kaarten 

 

Afdrukken