Sociale Cohesie

Schepen:
Fatima EL OMARI
felomari@forest.brussels

 

Dienst Sociale Cohesie
de Mérodestraat 331
1190 Brussel

socialecohesie@vorst.brussels
Tel: 02 536 86 29

Uurrooster
Van maandag tot donderdag van 8u tot 16u30
Op vrijdag  van 8u tot 12u

De gemeente Vorst maakt deel uit van de 13 gemeenten die genieten van de steun van de COCOF en van het « Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding » om een programma van sociale cohesie op te zetten in samenwerking met de plaatselijke verenigingen.

De doelstellingen van dit programma zijn erop gericht beter samen te leven door het harmonieuze samenwonen van de verschillende groepen in de wijken te bevorderen. Het bindt de strijd aan tegen elke vorm van uitsluiting, xenofobie, isolering.

Het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (COCOF) definieert sociale cohesie als « het geheel aan sociale processen die ertoe bijdragen om aan alle individuen of groepen van individuen, ongeacht hun nationaliteit of etnische afkomst, hun religieuze, filosofische of culturele overtuiging, hun sociaal statuut, hun socio-economisch niveau, hun leeftijd, hun sexuele geaardheid of hun gezondheid, gelijkheid van kansen en voorwaarden, economisch, sociaal en cultureel welzijn te verzekeren zodat eenieder actief kan deelnemen aan de samenleving en er erkend kan worden ».
Zo worden verenigingen van de gemeente Vorst ondersteund in acties die gericht zijn op :

 • Het onthaal en de begeleiding van personen die onlangs aangekomen zijn in Vorst
 • De alfabetisering en het aanleren van het Frans aan volwassenen
 • De ondersteuning van de actoren (ouders, kinderen, scholen, ...) in het kader van het schoolleven
 • De interculturele dialoog
 • De sociale integratie van de personen van vreemde origine


De acties worden opgezet door ondermeer de uitwerking van een communautaire wijkactie en door het werken in netten.
De verenigingen die momenteel ondersteund worden in het kader van de sociale cohesie in Vorst zijn :

 • Al Malak vzw

Neerstalsesteenweg 48 - 1190 Brussel
Tel: 02 376 74 36
almalakasbl@yahoo.fr  

 • APOMSA vzw   

de Fierlantstraat 2
Gsm: 0488 211 663
apomsa.forest@gmail.com

 • Entraide & Culture vzw

Van Volxemlaan 525 - 1190 Brussel
Tél: 02 539 43 60
secretariat@entraideetculture.be
www.entraideetculture.be

 • Forest Quartiers Santé vzw

Berthelotstraat 163  - 1190 Brussel
Tel: 02 340 26 00    
bruno.vankelegom@f-q-s.be

 • FTQP vzw

Bondgenotenstraat 303 - 1190 Brussel
Tel: 02 533 10 76
ftqpelhamdaoui@hotmail.com

 • Le Cairn vzw 

Neerstalsesteenweg 323A - 1190 Brussel
Tel: 02 376 88 84
lecairn.coordination@gmail.com

 • Buurthuis St-Antonius  

Guillaume Van Haelenlaan 83 - 1190 Brussel
Tel:  02 534 20 40     
tamimount_essaidi.mqsa@yahoo.fr

 • Jeugdhuis van Vorst   

Wielemans-Ceuppenslaan 7 - 1190 Brussel  
Tel: 02 346 24 48  
mj_forest@yahoo.com

 • Maison en Plus vzw  

Britse Tweedelegerlaan 27 - 1190 Brussel
Tel: 02 349 82 40    
cswaelens@hotmail.com

 • Maison de Quartier Saint-Antoine 

de Fierlantstraat, 2 - 1190 Brussel
Tel: 02 534 20 40
info_mqsa@yahoo.fr  
www.mqsa.be
https://www.facebook.com/mqsa1190

 • Médina Forest FC vzw  

Van Volxemlaan 340 - 1190 Brussel
Gsm: 0491 864  838    
medinasport@hotmail.com

 • Partenariaat Marconi vzw

Vanden Corputstraat 47 - 1190 Brussel
Tel: 02 343 86 49   
pm@partenariatmarconi.be
 

Lokale coördinatie

Om te waken over het goede verloop van dit programma, heeft de gemeente een lokale coördinatie opgezet.

 • De opdrachten van de coördinatie zijn de volgende :
 • Het opzetten, de ontwikkeling en de ondersteuning van acties van sociale cohesie bevorderen;
 • De projecten coördineren, ze op administratief en pedagogisch vlak begeleiden, ze evalueren;
 • De sector op de hoogte brengen van de bestaande initiatieven, van het sociale aanbod aanwezig in de gemeente;
 • Ervoor zorgen dat de behoeften en problemen op vlak van sociale cohesie worden uitgedrukt en onder de aandacht gebracht;
 • De transversaliteit en de onderlinge samenwerking tussen de voorzieningen aanwezig in Vorst bevorderen.


Een andere belangrijke opdracht van de coördinatie is de organisatie van gemeentelijk overleg dat alle plaatselijke interveniënten van de sociale cohesie samenbrengt. Dit overleg is erop gericht uitwisseling en samenwerking te stimuleren tussen de actoren die werken in de richting van sociale cohesie en de coherentie tussen de acties van verschillende programma's met dezelfde doelstellingen te verbeteren.

Impulsfonds voor het Migrantenbeleid (IFMB)

De gemeente Vorst geniet ook een subsidie van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid (IFMB) dat verenigingen ondersteunt die werkzaam zijn rond:

 • de bevordering van gelijkheid en diversiteit in alle sectoren van het sociale, culturele en economische leven;
 • de participatie aan het sociale, economische en politieke leven; de verwerving van de nodige vaardigheden voor het maken van eigen keuzes en de autonomie van de persoon;
 • de verbetering van de uitwisseling en van de wederzijdse kennis tussen de verschillende gemeenschappen, en de interculturele dialoog;
 • de ondersteuning van de lokale dynamieken ter bevordering van de sociale cohesie;
 • de sociale, culturele, intergenerationele en gendermix van het publiek;
 • de emancipatie van vrouwen en jongvolwassenen;
 • de strijd tegen racisme, antisemitisme, islamofobie en alle andere discriminaties;
 • de bestrijding van de terugtrekking in de eigen identiteit.


De acties worden op touw gezet o.a. door de uitwerking van communautaire wijkactie en door netwerken. Het betreft een jaarlijkse projectoproep.

De verenigingen die momenteel steun ontvangen in het kader van het IFMB zijn de hierna vermelde, alsook:

 • Al Malak asbl

Neerstalsesteenweg 48 - 1190 Brussel
Tel: 02 376 74 36
almalakasbl@yahoo.fr

 • ATOLL

Marconistraat 157
GSM: 0477 79 20 07
atoll@belagacom.net 
www.atoll.be

 • Bras dessus bras dessous

Eikelstraat, 27 – 1190 Brussel
GSM: 0486/76.62.89
celine.remy@brasdessusbrasdessous.be 

 • E.v.e.i.l asbl

Ruisbroeksesteenweg 83
GSM: 0488 17 46 61
eveil.asbl@gmail.com

 • Forest Quartiers Santé asbl

Berthelotstraat 163 - 1190 Brussel
Tél: 02 340 26 00
bruno.vankelegom@f-q-s.be

 • Habitat & Rénovation

Projet de Cohésion Sociale Bempt
Madelonsquare 13 - 1190 Brussel
GSM: 0474 70 89 12
bempt@habitatetrenovation.be
www.habitatetrenovation.be

Nuttige links:

Afdrukken