Hoe werden de burgers bij de uitwerking van het GMP betrokken?

Het GMP kende verschillende participatiefasen.

 

Een algemene infosessie

Deze infosessie voor alle Vorstenaren heeft op maandag 10 mei 2021 plaats gevonden.

Er werd een voorstelling gegeven van de eerste 2 fasen van het GMP:

  • Fase 1: Diagnose, d.w.z. een uitgebreide stand van zaken van de mobiliteit in Vorst;
  • Fase 2: Strategische doelstellingen, d.w.z. alle mogelijke actiemiddelen om de doelstellingen van het GMP te bereiken.

 

(Opmerking: niet alle tijdens de infosessie gepresenteerde actiemiddelen worden noodzakelijkerwijs uitgevoerd. Dat zal immers afhangen van de volgende fasen: actieplan voor autoluw maken van de wijk (operationalisering) en planning).

In het najaar van 2021 zal er een tweede infosessie worden gehouden (met fysieke aanwezigheid op 9/11 en online op 18/11). Dan zal de operationalisering van de gekozen strategieën en de planning van de operaties worden voorgesteld.

Praktische info:


Burgerraadplegingen georganiseerd voor de MAZEN VoorpleinEN & Neerstalle

Tijdens deze burgerraadplegingen kunnen de bewoners en gebruikers van de mazen:

  • Het actieplan voor een autoluwe wijk mee vastleggen
  • Bijdragen aan de planning van de interventies


Meer info over het LMC

Deze burgerraadplegingen worden geleid door Brussel Mobiliteit en georganiseerd per maas: alle inwoners en gebruikers van de betrokken mazen zijn welkom om deel te nemen. Het programma van de interventies wordt door de verschillende partners overeengekomen wat betreft de modaliteiten inzake tenlasteneming en planning van de uitvoering.


Participatieve workshops voor de maas "Duden - Hoogte 100”

In het tweede kwartaal van 2021 hebben twee participatieve workshops worden gehouden om fase 3 van het GMP vorm te geven.

Het doel van fase 3 is een actieplan voor te stellen. Aansluitend zal de actieplanning na de zomer van 2021 worden vastgesteld.

De burgerparticipatie die in het kader van deze maas "Duden - Hoogte 100” wordt georganiseerd, wordt door de gemeente geïmplementeerd. Deze zal ter aanvulling dienen van de gegevens en adviezen die reeds werden opgetekend in het kader van de raadpleging over het verkeersluw maken van de wijk ‘Union’ in 2020 (meer info hier).
________________________________________

Belangrijke opmerking

Twee van de drie mazen in Vorst zijn door het Brussels Gewest geselecteerd in het kader van de oproep tot het indienen van kandidaturen voor de lokale mobiliteitscontracten (LMC) en zullen het voorwerp uitmaken van de allereerste LMC's.

Het is echter van cruciaal belang dat de 3 Vorstse mazen samen vooruitgang boeken. Daarom is het volgende gepland:

  • Er worden participatieve workshops georganiseerd in fase 3 (actieplan), gewijd aan de maas die niet door de LMC's is geselecteerd: de maas Union - Hoogte 100.
  • De specifieke actieplannen voor de mazen VoorpleinEN en Neerstalle, die door het Brussels Gewest worden geïmplementeerd, zullen aan het GMP worden toegevoegd.


Het is de bedoeling dat de bewoners van de drie grote Vorstse mazen twee jaar tijd de kans krijgen hun mening te geven over de acties die moeten worden ondernomen, om de wijk waarin zij wonen en/of werken, autoluw te maken.

 

Afdrukken